Famílies Delegades

qui són?

Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper. Poden ser un o dos per classe.

L'elecció es farà en el si de la reunió que cada tutor manté, a principi de curs, amb els pares, mares i tutors legals dels alumnes del seu grup. Un delegat n’és des de la seva elecció fins a l’elecció d’un nou delegat (a principi del curs o cicle següent).

funció principal

Servir d’enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l’AFA i col·laborar amb ells

objectius:

 • Augmentar el nivell de participació de les famílies a l’escola i afavorir la comunicació amb els mestres per així trobar vies de col·laboració en l’educació dels nostres fills i filles
 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds i necessitats per adequar-hi la línia de treball de la Junta i així aconseguir una major representativitat del col·lectiu de famílies.
 • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el si de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la vall.
 • Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills i filles, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

reunions de les delegades:  amb la Junta Directiva de l’AMPA:

Es faran sempre que siguin necessàries, però s'intenta fer-ne una per trimestre per fer: 

 • la presentació de delegats i delegades.
 • la definició pla de treball del curs i possibles propostes que sorgeixin.
 • la avaluació del curs i la presentació de propostes pel curs vinent.

reunions de les delegades:  amb les famílies del grup classe o cicle.

Només en el cas que es cregui convenient. Ja que la comunicació directa, actualment es fa a través dels grups de whatsapp.

funcions:

 • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i les famílies dels alumnes d’un grup-classe:
  - Estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.
  - Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Fomentar el contacte entre les famílies del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades,...
 • Passar a les famílies la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l’AFA, Escola,...
 • Col·laborar amb la Junta de l’AFA:
  - En la detecció de problemes que calgui traslladar a l’Equip Directiu, al Consell Escolar,...
  - Formant part de les comissions de treball que aquesta organitzi (comissió de la festa de Nadal o de la de fi de curs,...) o buscant famílies que hi vulguin col·laborar. 
 • Assistir a les reunions de la Junta Directiva de l’AFA quan se’ls convoqui o sempre que es vulgui.
 • Potenciar la renovació del seu càrrec a principi de curs.
 • Als pares/mares delegats/delegades no els hi corresponen:
  - Intervenir en temes personals d’un alumne i/o la seva família amb el tutor.
  - Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar.

com es gestionen?

L’interlocutor de la delegada a l’escola és el tutor/a. És a ell/a a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de famílies del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat/delegada ho posarà en coneixement de la Junta Directiva de l’AFA i es traslladarà la proposta o preocupació a la Direcció de l’escola.

contacte:

Amb la coordinadora de la comissió a través del mail: delegades@afaagustigifre.com