Activitats extraescolars

Curs 2023-2024

Des de l’AFA us donem la benvinguda a aquest nou curs, 2023-2024.

Us presentem l’oferta d’activitats extraescolars que organitza l’Associació de Famíles pels alumnes de la nostra escola des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior de Primària, de I3 a P6.

Les activitats s’oferten al migdia, durant 40’ si no s’indica altra durada per part de l'empresa gestora de l'activitat.

 • de 12:30 a 13:10 h pels alumnes de primària de P1 a P3 (antigament 1er a 3er)
 • de 13.20 a 14.00 h pels alumnes de primària de P4 a P6 (antigament 4at a 6è)
 • de 14.10 a 14:50 h pels alumnes de d’Educació Infantil d'I3 a I5 (antigament P3 a P5)

Els alumnes es poden apuntar únicament a una activitat per dia i franja horària.

El període de realització d’activitats és del 2 d’octubre al 31 de maig

Inscripcions de l'11 al 18 de desembre

Publicació de llistats 29 de desembre

LLISTAT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Recordeu la identificació de cada nen/a és les INICIALS+3 últims dígits i lletra del DNI del pares/mare/tutor legal.

Podeu consultar els llistats clicant l'enllaç: https://docs.gestionaweb.cat/1747/altes-2on-trimestre-web-2327050.pdf

 

Recordeu que poden participar en totes les activitats extraescolars les famílies sòcies de l’AFA .

Es poden inscriure tots els nens a qualsevol de les activitats però, sempre i quan facin ús del Servei de Menjador de l’Escola, sinó, hauran de quedar-se al menjador el dia de l’activitat inscrita. 

Les ALTES (en cas que hi hagi places vacants) i BAIXES d’alumnes a les activitats serà trimestral, en cas de baixa s’ha de notificar abans del dia 20 del mes que acaba el trimestre al mail extraescolars@afaagustigifre.com 

 

Per a qualsevol aclariment o dubte us podeu posar en contacte amb la comissió d'extraescolars al mail extraescolars@afaagustigifre.com 

 

REGLAMENT I FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars que organitza l’AFA són de caràcter voluntari i estan obertes només als seus associats; per tant, cal estar al corrent del pagament de la quota anual de l’AFA per inscriure-s’hi.

Les activitats s’ajustaran en la mesura que sigui possible al calendari escolar.

 

1. Inscripció

 • Els alumnes que vulguin realitzar alguna de les activitats cal que omplin la butlleta d'inscripció que hi ha a continuació del reglament dins el termini assenyalat.
 • En cas que el nombre d’alumnes preinscrits a una activitat sigui superior al nombre màxim de places fixat, es realitzaran les llistes per rigorós ordre d’inscripció.
 • Els alumnes que quedin exclosos podran quedar-se en llista d’espera i/o optar a altres activitats que tinguin places lliures. Es garanteix que cada alumne pugui fer, com a mínim, una activitat de les que hagi sol·licitat.
 • Les inscripcions presentades dins del termini marcat tindran prioritat enfront de les presentades fora de termini les quals seran ateses, sempre que sigui possible, després d’haver atès les altres.
 • Si hi ha places vacants la inscripció es farà efectiva, en principi, a partir del dia 1 del pròxim trimestre.
 • Si la preinscripció a una activitat és inferior a 8 alumnes no es pot garantir la seva realització.
 • En les activitats que sigui necessari el desplaçament de l’alumne fora del recinte escolar caldrà signar l’autorització al formulari, el pare, mare o tutor legal que figura a la butlleta d’inscripció.
 • S’exposaran, tan aviat com sigui possible, les llistes d’alumnes i l’horari definitiu de cadascuna de les activitats a la web i els diferents canals de comunicació de l’AFA.
 • Es poden inscriure tots els nens a qualsevol de les activitats però, sempre i quan facin ús del Servei de Menjador de l’Escola, sinó hauran de quedar-se al menjador el dia de l’activitat inscrita.

 

2. Pagament

 • Cada inscripció comporta el pagament d’una matrícula i d’una quota mensual/trimestral. La matrícula es cobrarà juntament amb la primera mensualitat i/o trimestre.
 • Tots els pagaments es faran per domiciliació bancària, per la qual cosa és imprescindible que s’anotin correctament les dades del compte on s’ha de fer el càrrec.
 • En el cas de famílies amb necessitats socioeconòmiques, degudament justificades per part dels Serveis Socials, s’estudiarà la possibilitat d’eximir-los de pagar la quota de l’AFA i/o la matrícula a les activitats i/o la reducció de la quota mensual per a facilitar l’accés dels seus fills a les activitats organitzades.
 • En cas d’haver-hi qualsevol incidència en els pagaments de les quotes cal posar-se en contacte amb la comissió d'extraescolars i les empreses corresponents.
 • La devolució de rebuts generarà el pagament de les despeses que se’n derivin.
 • No s'admetrà la inscripció a cap altre servei o activitat que organitzi l'AFA  si no s’està al corrent de pagament de la quota anual de soci de l’AFA.
 • Les quotes mensuals són fixes cada mes i no es modificaran en funció dels festius que coincideixin amb els dies de les activitats inscrites, a excepció feta de les de llarga durada que siguin convenientment justificades, per part de l’alumne o professorat.
 • Els dies lectius amb jornada intensiva no es realitzaran activitats extraescolars per incompatibilitat amb els torns de menjador i bus escolar.

 

3. Assistència dels alumnes

 • Els alumnes seran recollits pels professors de les activitats en el seu pati.
 • Quan un alumne falta dues sessions seguides a l’activitat el professor es posarà en contacte amb la Direcció /el tutor per esbrinar-ne el motiu. Si aquest no és justificat ho comunicarà a la persona responsable de l’AFA de l’activitat que es posarà en contacte amb la família per a solventar el problema.
 • Les absències no afectaran les quotes de pagament de l’activitat, a excepció feta de les de llarga durada que siguin convenientment justificades.

 

4. Professorat de les activitats

 • Si un professor, per qualsevol motiu, no pot fer l’activitat un dia ho comunicarà a la Direcció de l’escola al més aviat possible, la qual avisarà als alumnes corresponents.
 • Les sessions que no es realitzin per falta d’assistència del professor es recuperaran a final de curs i, si això no és possible, s’aplicarà el descompte corresponent de la quota.
 • El professorat de les activitats extraescolars no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari establert.

 

5. Problemes de conducta

 • Quan un alumne distorsioni de forma repetitiva la sessió el professor ho comunicarà a la Direcció de l’escola i/o a l’AFA responsable i s’aplicaran les mesures necessàries per a solucionar el problema.

 

6. Informes

 • No és habitual que les empreses facin informes, però sempre que es cregui convenient es pot demanar a l’empresa a través d’email que el trobareu al pdf adjunt a continuació de la graella d'activitats.

 

7. Baixes i Altes

 • Les altes i baixes són trimestrals.
 • Les baixes que es produeixin durant el curs podran ser cobertes, si hi ha places, pels alumnes que hagin quedat en llista d’espera al pròxim trimestre. L’ordre d’admissió serà la data de sol·licitud d’inscripció.
 • Les baixes que es produeixin a partir de l’inici de les activitats no suposaran el retorn de l’import de la matrícula.
 • Les baixes s’han de notificar abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre.
 • Les baixes s’hauran de comunicar a la comissió d’extraescolars per mail a extraescolars@afaagustigifre.com.
 • Donar-se de baixa un cop iniciat el trimestre comportarà el pagament que estableixi l’empresa gestora de l’extraescolar.

 

8. Observacions

 • En cas de qualsevol dubte o incidència cal contactar amb la comissió d'extraescolars al mail extraescolars@afaagustigifre.com.
 • Totes les activitats extraescolars queden cobertes per una assegurança d’accidents i responsabilitat civil contractada per l’AFA.

 

Algunes activitats es repeteixen per tal de que tothom pugui tenir plaça. Són activitats d'una sessió setmanalNo feu inscripció d'una mateixa activitat en diferents dies.

 

Cliqueu a sobre de cada activitat de la taula per a veure la informació corresponent. 

ACTIVITATS AMB BLAU HI HA PLACES DISPONIBLES - AMB VERMELL NO HI HA PLACES

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 

I3-I5

(P3-P5)

Jocs amb anglès (I3)

Judo (I5)

Kids&Us English (I3)

Taller de contes

Taller d'art (I4-I5)

Manualitats

Psico-Funky

Psico-Tennis

 

 

Kids&Us English (I4-I5)

Taller d'Art (I4-I5)

Teatre

Taller de contes

 

Gimnàstica rítmica

Jocs amb anglès (I4)

Psico-Tennis

Taller de fang i ceràmica

Bàsquet

Creativitat i multimèdia INN0

Jocs amb anglès (I5)

Taller de fang i ceràmica

 

 

P1-P3

(1er-3er)

Circ

Dibuix

Judo

Taller d'Art

 

Ioga Kids

Kids&Us English (P1-P2)

Mecanografia (P3)

Tennis

Speaking (P1)

 

Dansa Lliure

Speaking (P2 i P3)

Taller d'Art

 

 

Gimnàstica rítmica

Introducció a la robòtica INN1

Mecanografia (P3)

Taller de fang i ceràmica

Tennis

 

Ball modern

Bàsquet

Creació digital INN4

Taller de costura

 

P4-P6

(4at-6è)

Circ

Dibuix

Judo

Taller d'Art

El teatre com a camí (P5-P6)

Ioga Kids

Mecanografia

Tennis

 

Dansa lliure

Speaking

Taller d'Art

Tennis taula

Creació digital INN4

Gimnàstica rítmica

Mecanografia

Taller de fang i ceràmica

Tennis

Ball modern

Bàsquet

Robòtica educativa INN2

Taller de costura

 

Si necessiteu posar-vos en contacte amb l'empresa gestora de l'activitat extraescolar del vostra fill/a, cliqueu l'enllaç següent: Dades de contacte empreses

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ:

 

El període d'inscripció va finalitzar el dia 18 Desembre 2023.