Consell escolar

què és?

El Consell Escolar és un òrgan de participació i de consulta de l’escola. Està format per representants de l'ajuntament i de la comunitat educativa: alumnes, mestres, famílies i el personal d’administració i serveis. 

Les famílies, estan representades per 5 membres del consell. Un és la presidència de l'AFA i els altres 4, són pares o mares o tutors/es legals escollits d'entre totes les famílies de l'escola. Les eleccions, són cada 2 anys i es poden presentar per ser-ne membres, tots els pares, les mares i tutors/es legals dels alumnes de l'escola. 

què fa?

El Consell Escolar fa 4 reunions ordinàries al curs i les reunions extraordinàries que convingui, en funció de les necessitats de la vida de l’escola.

quines competències té?

Competències derogades: 

 • Aprovar la designació del director del centre.
 • Proposara la delegació territorial del Departament d’Ensenyament la revocació del nomenament del director.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes.
 • Resoldre els conflictes i imposar els correctius amb finalitat pedagògica.
 • Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del col·legi.

Competències vigents: 

 • Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació del col·legi i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
 • Aprovar i avaluar el compliment del projecte educatiu del col·legi.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació
 • Aprovar el Reglament de règim intern del centre.
 • Elaborar les directrius per a l’elaboració i el desenvolupament de les activitats complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau amb la col·laboració de les associacions de famílies d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 • Avaluar i aprovar la programació general del centre.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.
 • Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de famílies.
 • Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació, sens perjudici del que disposa l’article 7 del Reglament.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre i elaborar un informe que s’inclou a la memòria anual.
 • Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament